Onze projecten focussen op precisielandbouwtechnologie voor plantaardige (Precision Crop Farming) en dierlijke (Precision Livestock Farming) productie en digitalisatie in de agrovoeding. Hieronder een greep uit onze projecten. Wil je meer weten? Volg ons dan zeker op Twitter om op de hoogte te blijven van onze activiteiten of neem gerust contact met ons op!  

PCF

Precision Crop Farming (PCF)

Binnen Precision Crop Farming (PCF) of precisiegewasproductie focussen we op technologie om op een efficiëntere en duurzamere manier gewassen te telen, door rekening te houden met variabiliteit binnenin het veld. Sensortechnologie wordt gebruikt om variabiliteit binnen het veld in kaart te brengen (bodem, gewas, klimaat). Dataverwerkingsalgoritmes en modellen vertalen deze in beslissingsondersteuning of in taakkaarten die gebruikt kunnen worden voor plaatsspecifieke dosering van inputs (precisiegewasbescherming, precisiestrooien). Verder wordt ook gebruik gemaakt van automatisatie en robotisering om arbeidsefficiëntie te verhogen. 

ILVORobot

Robots in kleinschalige (bio-) landbouw

Robots kunnen repetitieve en arbeidsintensieve taken overnemen. Vooral binnen de kleinschalige bio-landbouw zijn heel wat opportuniteiten voor (semi-) autonome robotplatformen. Binnen dit project wordt in co-creatie met landbouwers en mechatronicabedrijven een prototype van een robot en bijhorende implementen ontwikkeld.
Lees meer >>>

AI4AGRICULTURE

Ziekte- en onkruiddetectie met camera's en artificiële intelligentie

Kunnen camera's op een spuitboom en vanop een drone gecombineerd met artifiële intelligentie gebruikt worden om op een nauwkeurige manier ziekten en onkruiden in het veld te detecteren en te bestrijden? In dit project slaan we de handen in elkaar met technologieproducenten en kenniscentra om op deze vraag een antwoord te bieden binnen de teelt van maïs en aardappel.
Lees meer >>>

foto_drone_preiveld

Wikileeks: optimaliseren van bemestingsstrategie bij prei

Percelen worden vaak op een uniforme manier bemest. Vaak is er echter een aanzienlijke variatie in bodem- en gewaseigenschappen binnenin het veld. Binnen dit project wordt allerhande sensordata (bodemscans, bodemsensoren, drone- en satelliet beelden) gecombineerd om beredeneerder te bemesten in prei. Verder wordt ook een kennisplatform rond precisietechnieken in de groententeelt opgezet.

Innoseta logo

Innoseta: online databank met innovaties in spuittechniek

Er is een waaier aan innovaties en goede praktijken voorhanden voor het bespuiten van gewassenbeschermingsmiddelen. In het INNOSETA project wordt dit alles op een overzichtelijke manier gebundeld in een online databank. Via zoekfilters en sleutelwoorden kan men op zoek naar innovatieve technieken, handleidingen, artikels en projecten om efficiënt en op een duurzame manier gewassen te bespuiten. Neen een kijkje op het kennisplatform en wordt een geregistreerde gebruiker om zelf informatie in te geven. Lees meer >>>

Goudsbloem

Machinale goudsbloemenoogst

Goudsbloemen zijn een veelbelovende nieuwe teelt voor Vlaanderen, voor productie van etherische bloemolie voor cosmetische of farmaceutische toepassingen of zaadolie als hernieuwbare en milieuvriendelijke grondstof voor verf- en textielindustrie. Maar hoe kunnen ze machinaal worden geoogst?
Lees meer >>>

anomalie_drone

Anomalie detectie bij aardappelteelt via dronetechnologie

Artificiële intelligentie (AI) en Deep Learning vinden meer en meer hun weg binnen technologische oplossingen in de landbouw. Ontwikkeling van deze modellen is echter bijzonder data-intensief en vraagt heel wat labelwerk. Binnen dit project wordt toepassing van semi-supervised learning onderzocht voor anomaliedetectie in de aardappelteelt als beslissingsondersteunende tool voor de landbouwer en adviseur.

isobus_monitoringsysteem

ISOBUS monitoring systeem voor tractoren

Moderne tractoren bevatten heel wat sensoren die de landbouwer nuttige informatie kunnen aanleveren. Door de CAN bus te monitoren wordt in dit project de relatie tussen gegeorefereerde (RTK-GPS) machineparameters zoals brandstofverbruik, trekkracht en wielslip en bodemparameters onderzocht.

OPTIMA_LOGO

OPTIMA: Geoptimaliseerde geïntegreerde gewasbescherming

Geïntegreerde gewasbescherming draagt bij tot een verminderd verbruik van gewasbeschermingsmiddelen (GBM) en biedt bijgevolg tal van voordelen voor het milieu, de voedselveiligheid en de volksgezondheid. Het OPTIMA project wil hiertoe bijdragen door het ontwikkelen van innovatieve oplossingen om de negatieve effecten van het gebruik van GBM in de teelt van fruit (appelen en druiven) en groenten (wortelen) te verminderen. Via de User Group Community kunnen belanghebbenden eveneens deelnemen aan technische discussies over de ontwikkeling van het IPM-systeem.

PLF

Precision Livestock Farming (PLF)

Bij Precision Livestock Farming (PLF) of precisieveeteelt maken we gebruik van technologie om op een efficiëntere en duurzamere manier aan veeteelt te doen, door rekening te houden met variabiliteit tussen dieren. Sensortechnologie wordt gebruikt om individuele dieren te monitoren (productie, welzijn, gezondheid). Dataverwerkingsalgoritmes en modellen vertalen deze in beslissingsondersteuning of in waarschuwingssystemen om zo te helpen bij het algemeen management van het bedrijf en het uitvoeren van specifieke acties of behandelingen op het juiste moment. Via sensoren worden parameters van dieren individueel gemeten en opgevolgd, en kunnen gerichtere acties of bijsturingen ondernomen worden.

GrazingCowIOF

GPS-trackers voor koeien

GPS-trackers vergemakkelijken het lokaliseren van grazend rundvee in het Verdronken Land Van Saeftinghe. Zo kunnen koeien sneller gered worden wanneer ze in een van de diepe geulen in het landschap terecht komen. Bij melkvee kan de data worden gebruikt om de tijd dat in de weide begraasd word op een objectieve manier te meten, bijvoorbeeld voor het label van weidemelk.
Lees meer >>> 

mortellarodetectie

Automatische detectie van klauwletsels bij melkvee

Door gebruik van thermale camera's, gecombineerd met Artificiële Intelligentie (AI) kunnen klauwletsels bij melkvee op een automatische manier en mogelijks vroegtijdig gedetecteerd worden. Dit kan leiden tot een reductie in het voorkomen van klauwproblemen en kreupelheid van melkvee bij Vlaamse melkveehouders.
Lees meer >>> 

pigfarmmanagement

Vroegtijdig waarschuwingssysteem voor vleesvarkenproductie

Om een antwoord te bieden aan de toenemende vraag naar verduurzaming van de productie van varkensvlees worden in dit project sensoren gebruikt om informatie op groeps- en individueel dierniveau te capteren en data te linken doorheen de waardenketen. Via beslissingsondersteunende tools wordt de landbouwer geholpen in zijn management.
Lees meer >>> 

sensorenbijvarkens

Low-cost systeem voor klimaatmonitoring en gedrag van varkens

Ventilatie in stallen relateert heel sterk met de luchtkwaliteit in de stal, het emissieniveau en het welzijn van dieren. In dit project worden kosten-efficiënte sensoroplossingen onderzocht om het binnenklimaat van de stal te meten en het gedrag van de dieren te monitoren. De technieken worden aangewend om de relatie tussen het ventilatieschema, de luchtkwaliteit en het gedrag van dieren te onderzoeken.
Lees meer >>> 

cybele logo

Duurzame productie van varkens(vlees)

Vleesvarkenbedrijven die gebruik maken van innovatieve sensoren en camera’s om allerhande parameters zoals klimaat, individueel gewicht, voederopname en watergebruik te bepalen, produceren heel wat data. Ook in andere stappen van de keten wordt heel wat informatie verzameld. Om deze bronnen van big data maximaal te benutten is nood aan nieuwe technieken en computationeel rekenvermogen.  Lees meer >>> 

 

Agrifood4.0

Digitalisation in Agrifood (Agrifood 4.0)

Binnen Digitalisation in Agrifood (Agrifood4.0) wordt technologie toegepast voor automatisatie, het verbeteren van traceerbaarheid en product- en procesoptimalisatie. Zowel op hardware- als op datamanagement (software) vlak inspireren en ondersteunen we bedrijven in hun transitie naar industrie 4.0. De link met primaire productie en connectiviteit van processen binnen het bedrijf en doorheen de keten, gebaseerd op IoT en big data analytics, zijn hierbij van cruciaal belang.

foto_hyperspectraal

Hyperspectrale camera's voor kwaliteitsbepaling vlees

Via hyperspectrale camera's kunnen kwaliteitsparameters van voedingsproducten op een contactloze, niet-destructieve, automatische manier inline ingeschat worden. In dit project wordt de haalbaarheid van deze technologie voor objectieve bepaling van kwaliteitsparameters van varkensvlees (Latissimus Dorsi) onderzocht.
Lees meer >>> 

djustconnect

Djustconnect: deelplatform voor data in de agro-voedingsketen

In dit project wordt een dataplatform opgezet waarlangs data op een vlotte, gereglementeerde manier uitgewisseld wordt tussen verschillende stakeholders in de agro-voedingsketen. Op basis van het platform kunnen nieuwe applicaties ontwikkeld worden die leiden tot administratieve vereenvoudiging, managementondersteuning of technisch advies.
Lees meer >>>  of bekijk filmpje >>> 

demonstratie_visieinspectie

Demonstratie van visie-inspectietechnologie voor voedingsbedrijven

Visie-inspectie (RGB, multispectraal, hyperspectraal) kan gebruikt worden om processen of kwaliteitscontrole te automatiseren of om traceerbaarheid te verbeteren. Binnen dit project worden een reeks demonstraties en workshops georganiseerd voor voedingsbedrijven van verschillende deelsectoren om de meerwaarde van een dergelijk systeem aan te tonen.
Lees meer >>>  of bekijk filmpje >>> 

Heb je vragen of ideeën? Neem gerust contact met ons op.